Правила прийому


Оприлюднено Правила прийому до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в 2017 році, розроблені Приймальною комісією університету та затверджені Міністерством освіти і науки України.

У Правилах прийому до університету міститься інформація про строки та порядок прийому заяв і документів, проведення вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання, вимоги до рівня освіти вступників тощо.

Правила прийому - 2017

Детальна інформація щодо вступної кампанії - 2017

Абітурієнту ФТФ

До Університету приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Прийом до Університету на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання.


РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра у 2017 році

для вступників на основі повної загальної середньої освіти у 2017 році


Абітурієнтам і чотирикурсникам, а також їхнім батькам до уваги!

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною формою навчання, крім осіб, які мають спеціальні умови на участь у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти, передбачені пунктом 3 розділу ІІІ Правил прийому, або право на зарахування за квотами -1, передбачене пунктом 5 розділу ІV Правил прийому, або мають розбіжності в прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в документі, що посвідчує особу, в документі про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання, з 12 до 26 липня включно подають заяви тільки в електронній формі.Документи для вступу

Для вступу на перший курс фізико-технічного факультету необхідно подати такі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання:

Назва програми

Форма навчання

Випробування

медична фізика

Денна

Математика

Українська мова та література

Фізика або Біологія

прикладна фізика

Денна

Іноземна мова або Фізика

Математика

Українська мова та література

Для вступу на п’ятий курс фізико-технічного факультету для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня магістра, необхідно скласти екзамен з курсу «Прикладна фізика».

Для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня магістра для осіб, що здобули ступень бакалавра за іншою спеціальністю, необхідно скласти додатковий письмовий іспит з вищої математики.

Навчання на фізико-технічному факультеті здійснюється протягом 6 років, денна форма навчання. Після перших чотирьох років студенти отримують диплом бакалавра, потім — ще два роки навчання для отримання диплома спеціаліста або магістра за обраною спеціальністю.


Вступники подають до приймальної комісії такі документи:

  • заяву на участь у конкурсному відборі до Університету (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії університету;
  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього — копії;
  • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) — копії;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • шість кольорових фотокарток розміром 3×4 см.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

  • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»),
  • військовий квиток або посвідчення про приписку,
  • свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
  • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), виданий (видані) у 2017 році.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Заяви в електронній формі мають право подати вступники, які бажають взяти участь у конкурсному відборі на основі атестата про повну загальну середню освіту, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2017 року з конкурсних предметів, визначених Правилами прийому (додаток 5). Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Університету згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до вищих навчальних закладів України в 2017 році, затвердженим наказом МОН від 13 жовтня 2016 року No 1236.


Для конкурсного відбору вступників при прийомі на навчання для здобуття ступеня магістра, освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста на основі здобутого ступеня бакалавра використовується сума балів: одержаних при складанні фахового випробування за 100-бальною шкалою (додаток 3) з ваговим коефіцієнтом 0.2, при складанні вступного екзамену з іноземної мови за 5-бальною шкалою з ваговим коефіцієнтом 1, середній бал за 5-бальною шкалою додатку до диплому бакалавра з округленням до сотих частин бала і урахуванням усіх оцінок, указаних у додатку, з ваговим коефіцієнтом 5 та додаткових балів за наявність публікацій у провідних фахових виданнях (з імпакт-фактором) – 3 бали, у інших фахових виданнях – 2 бали.

Програми фахових випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра.

Спеціальність

Освітня програма

Фахове випробування

Прикладна фізика та наноматеріали

Прикладна фізика

Фаховий екзамен з прикладної фізики

Прикладна фізика та наноматеріали

Медична фізика

Фаховий екзамен «Взаємодія випромінювання з речовиною»

Прикладна фізика та наноматеріали

Експериментальна ядерна фізика та фізика плазми

Фаховий екзамен з прикладної фізики


Для вступу на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста або ступеня магістра для осіб, що здобули ступень бакалавра за іншою спеціальністю, необхідно скласти додатковий письмовий іспит з вищої математики.

Програма додаткового вступного фахового екзамену з вищої математики , спеціальність: 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», за освітніми програмами: «Експериментальна ядерна фізика та фізика плазми», «Прикладна фізика», «Медична фізика», другий (магістерський) рівень вищої освіти


Програма вступного фахового екзамену з загальної фізики, спеціальність: 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», за освітніми програмами: «Експериментальна ядерна фізика та фізика плазми», «Прикладна фізика», «Медична фізика», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти для вступу на другий курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста


Програма вступного фахового екзамену з вищої математики, спеціальність: 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», за освітніми програмами: «Експериментальна ядерна фізика та фізика плазми», «Прикладна фізика», «Медична фізика», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти для вступу на другий курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста


Критерії оцінювання рівня знань студентів на вступних екзаменах до навчання в магістратурі зі спеціальностей ФТФ ХНУ


Cтатистика набору 2014 року (файл презентації Power Point, 1.4 мегабайт)


Гуртожиток для студентів – поряд з навчальним корпусом фізико-технічного факультету


До уваги абітурієнтів!
Нова спеціальність «Медична фізика» (магістратура)

Харківський національний університеті імені В.Н. Каразіна оголошує набір абітурієнтів за новою спеціальністю «Медична фізика» (магістратура). Вступ здійснюється на основі підготовки за напрямами «Прикладна фізика» та «Фізика». Навчання у магістратурі за спеціальністю «Медична фізика» проходить за спеціалізаціями “Медична радіаційна фізика” та “Медична біофізика”. Підготовку фахівців здійснює фізико-технічний факультет.
Більш детальну інформацію можна дізнатися за телефонами:
+38 (057) 335-15-63, +38 (057) 335-19-12.