Правила прийому


Оприлюднено Правила прийому до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в 2019 році, розроблені Приймальною комісією університету та затверджені Міністерством освіти і науки України.

У Правилах прийому до університету міститься інформація про строки та порядок прийому заяв і документів, проведення вступних екзаменів, конкурсного відбору та зарахування на навчання, вимоги до рівня освіти вступників тощо.

Правила прийому - 2019

Детальна інформація щодо вступної кампанії - 2019

Абітурієнту ФТФ

До Університету приймаються громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які проживають на території України на законних підставах, мають відповідний освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та виявили бажання здобути вищу освіту. Прийом до Університету на всі ступені та освітньо-кваліфікаційні рівні здійснюється за конкурсом незалежно від джерел фінансування навчання.


Перелік фахових вступних випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра у 2019 році

РОЗКЛАД ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ

для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра у 2019 році

для вступників на основі повної загальної середньої освіти у 2019 році


Абітурієнтам і чотирикурсникам, а також їхнім батькам до уваги!

Вступники на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами здобуття освіти подають заяви:
тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;
тільки у паперовій формі:
для реалізації права на вступ за співбесідою, за результатами вступних іспитів з конкурсних предметів в Університеті та/або квотою-1, квотою для іноземців відповідно до цих Правил прийому;
для реалізації права на повторне безоплатне здобуття освіти за бюджетні кошти відповідно до Умов прийому та цих Правил прийому;
для реалізації права на першочергове зарахування відповідно до Умов прийому та цих Правил прийому;

за наявності розбіжностей в даних вступника в Єдиній базі (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, стать, громадянство тощо) і в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання;
у разі подання іноземного документа про освіту;
у разі подання заяви іноземцями та особами без громадянства, які постійно проживають в Україні;
у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
у разі подання заяви після завершення строків роботи електронних кабінетів, якщо вступник не зареєстрував електронний кабінет раніше;
у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

з 10 до 22 липня включно подають заяви тільки в електронній формі.

Вступники для здобуття освітнього ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти та вступники для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, у кожній заяві зазначають її пріоритетність; при цьому показник пріоритетності 1 (один) означає найвищу пріоритетність.
Зазначену вступником пріоритетність заяв не може бути змінено.
Для участі у конкурсі для вступу за різними формами здобуття освіти вступники подають окремі заяви.Документи для вступу

Для вступу на перший курс фізико-технічного факультету необхідно подати такі сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання:

Назва програми

Форма навчання

Випробування

медична фізика

Денна

Українська мова та література

Математика

Фізика або

Іноземна мова

прикладна фізика

Денна

Українська мова та література

Математика

Фізика або

Іноземна мова

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.


Вступники подають до приймальної комісії такі документи:

  • заяву на участь у конкурсному відборі до Університету (далі — заява) в паперовій або в електронній формі. Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії університету;
  • документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього — копії;
  • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти) — копії;
  • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
  • шість кольорових фотокарток розміром 3×4 см.

Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто:

  • документ, що посвідчує особу та громадянство (відповідно до статті 5 Закону України «Про громадянство України»),
  • військовий квиток або посвідчення про приписку,
  • свідоцтво про народження — для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який посвідчує особу і громадянство;
  • документ державного зразка (оригінал) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
  • сертифікат (сертифікати) відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), виданий (видані) у 2018 році.

Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією Університету або в установленому законодавством порядку. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

Для вступу на перший курс на навчання для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, вступних іспитів або співбесіди в передбачених Умовами прийому та цими Правилами прийому випадках.

У 2019 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2017, 2018 та 2019 років, крім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Якщо як конкурсний предмет встановлено іноземну мову, вступник має право подавати оцінку із сертифікатів 2018 та 2019 років з однієї з іноземних мов (англійська, німецька, французька або іспанська) на власний розсуд.

Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі он-лайн та розглядається приймальною комісією Університету згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів вищої освіти України в 2018 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2018 року No 1096.


Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра конкурсний бал розраховується за формулою:

Конкурсний бал (КБ) =П1+П2+П3+ДБ,

де П1–оцінка фахового вступного випробування за шкалою від 100 до200 балів (додаток 3), П2 – оцінка вступного іспиту з іноземної мови за 50-бальною шкалою, П3 – середній бал додатка до диплома бакалавра за 100 - бальною шкалою з урахуванням усіх оцінок за чотирирівневою шкалою оцінювання (екзаменаційних оцінок), указаних у додатку, і з округленням до сотих частин бала, переведений у шкалу від 100 до 200 балів шляхом додавання числа 100, ДБ – додаткові бали за наявність публікацій: у провідних фахових виданнях (з імпакт-фактором) – 30 балів, у інших фахових виданнях – 20 балів; вступник допускається до участі у конкурсному відборі для зарахування на навчання, якщо оцінка з фахового вступного випробування складає не менше 150 балів, а з вступного іспиту з іноземної мови – не менше 15балів.

Особа, яка вступає до Університету для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра чи магістра, здобутих за іншою спеціальністю,допускається до участі у конкурсному відборі за умови успішного складання додаткового вступного випробування (додаток 3) за дворівневою шкалою оцінювання «склав – не склав».

Програми фахових випробувань для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра.

Спеціальність

Освітня програма

Фахове випробування

Прикладна фізика та наноматеріали

Прикладна фізика

Фаховий екзамен з прикладної фізики

Прикладна фізика та наноматеріали

Медична фізика

Фаховий екзамен «Взаємодія випромінювання з речовиною»

Прикладна фізика та наноматеріали

Експериментальна ядерна фізика та фізика плазми

Фаховий екзамен з прикладної фізики


Для вступу на навчання для здобуття ступеня магістра для осіб, що здобули ступень бакалавра за іншою спеціальністю, необхідно скласти додатковий письмовий іспит з вищої математики.

Програма додаткового вступного фахового екзамену з вищої математики, спеціальність: 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», за освітніми програмами: «Експериментальна ядерна фізика та фізика плазми», «Прикладна фізика», «Медична фізика», другий (магістерський) рівень вищої освіти


Програма вступного фахового екзамену з загальної фізики, спеціальність: 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», за освітніми програмами: «Експериментальна ядерна фізика та фізика плазми», «Прикладна фізика», «Медична фізика», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти для вступу на другий курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста


Програма вступного фахового екзамену з вищої математики, спеціальність: 105 «Прикладна фізика та наноматеріали», за освітніми програмами: «Експериментальна ядерна фізика та фізика плазми», «Прикладна фізика», «Медична фізика», перший (бакалаврський) рівень вищої освіти для вступу на другий курс осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста


Програма вступного екзамену з прикладної фізики спеціальність: 105 «Прикладна фізика та наноматеріали» за освітньо-науковою програмою підготовки доктора філософії за спеціалізаціями: «Експериментальна ядерна фізика та фізика плазми», «Прикладна фізика», «Медична фізика», третій (освітньо-науковий) рівень вищої освітиCтатистика набору 2014 року (файл презентації Power Point, 1.4 мегабайт)


Гуртожиток для студентів – поряд з навчальним корпусом фізико-технічного факультету


До уваги абітурієнтів!
Нова спеціальність «Медична фізика» (магістратура)

Харківський національний університеті імені В.Н. Каразіна оголошує набір абітурієнтів за новою спеціальністю «Медична фізика» (магістратура). Вступ здійснюється на основі підготовки за напрямами «Прикладна фізика» та «Фізика». Навчання у магістратурі за спеціальністю «Медична фізика» проходить за спеціалізаціями “Медична радіаційна фізика” та “Медична біофізика”. Підготовку фахівців здійснює фізико-технічний факультет.
Більш детальну інформацію можна дізнатися за телефонами:
+38 (057) 335-28-33, +38 (057) 335-19-12.